משימה 6 -
הפונקציה ReadNext במחלקה EmpTrans


כעת עליך לבנות את הפונקציה ReadNext במחלקה EmpTrans בה השתמשנו ליצירת אובייקט עדכון חדש ולקריאת רשומת העדכון הבאה לתוכו.

הערה: גם כאן עליך להשתמש ב-streams כדי לממש עבודה עם קבצים.
הנח שהמצביע לקובץ העדכונים נמצא בתחילת הרשומה הבאה אותה תקרא הפונקציה ReadNext.
הפונקציה תקרא את השדה הראשון ברשומה, שהינו האות המציינת את סוג העדכון. בהתאם לכך הפונקציה תייצר את אובייקט העדכון המתאים.
 
הפונקציה תקרא את שאר שדות הרשומה לתוך משתני המחלקה של אובייקט העדכון.

רמז 1

הפונקציה תחזיר את אובייקט העדכון.

רמז 2