המשך פתרון משימה 7 - מחלקת modifstream
והפונקציה ReadBody במחלקה EmpTrans
 
ובפונקציה Open של מחלקת EmpTrans:

void EmpTrans::Open()
{
 /* same definition of class EmpTrans... */
 stream = new modifstream("emptrans.dat");
 /* same definition of class EmpTrans... */
}
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

כעת, נתבונן בפונקציה ReadBody במחלקה EmpTrans המשתמשת במחלקת modifstream:

void EmpTrans::ReadBody()
{
 char a;
 stream->getQuotedStr(name, EmpNameMax);

 (*stream) >> a;
 if (a == 'S')
  salaryType = SalTypeSalary;
 else if (a == 'H')
  salaryType = SalTypeHourly;
 else
  throw InvalidContent();

 (*stream) >> salary;
 hireDate = stream->getDate();
}
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

הפונקציה קוראת את שם העובד בעזרת הפונקציה החדשה שכתבנו. לאחר מכן היא קוראת את סוג המשכורת ואת המשכורת, ולבסוף, משתמשים בפונקציה getDate של מחלקת modifstream כדי לקרוא את תאריך העסקת העובד.